2013-12-25

27 décembre 2013

Dernier tir de l’année. Tir « Poils et Plumes », tir sur perche couché.

Gagnant du vendredi passé et nouveau « Cheval d’argent » est un de nos nouveaux membres, Patrick Collaert. Félicitations Patrick.

27 december 2013

Laatste schieting van het jaar. Schieting ‘Haren en pluimen’, schieting op liggende wip.

Winnaar van vorige vrijdag en dus nieuwe ‘Cheval d’argent’ is één van onze nieuwe leden, Patrick Collaert. Proficiat Patrick.

27 desember 2013

Leste scheeting van 'tjoer. Scheeting ‘Oere ên plôeime’, scheeting oep een perche couché.

En veu da get’ wet, onze neuve Cheval d’argent es ien van ons neu gaste, Patrick Collaert. Profeecijat Patrick.

2013-12-19

20 décembre 2013

En rappel de la tradition du Serment des Arquebusiers, nous discutons le tir du Cheval d’argent ce vendredi 20 décembre 2013.
-         inscriptions à partir de 20h
-         début du tir, 20h15

20 december 2013

Om de traditie van de Gilde van de haakbusschutters in ere te houden, betwisten we mekaar de titel van Cheval d’argent op vrijdag 20 december 2013.
-         Inschrijvingen vanaf 20u
-         Aanvang schieting, 20u15

20 desember 2013

In soevenir van de tradeese van de Gilde van d’Arquebusiers, gomme vraadag 20 desember scheete veu den titel van Cheval d’argent.
-         Inschraaive vanaf 20u
-         Begin van de scheeting, 20u15

2013-12-06

7 décembre 2013

Samedi  7 décembre, séance académique de l’UNAB dans la salle des milices, hôtel de ville Bruxelles. Moment de concrétisation des résultats de tir de la saison 2013. Les lauréats Jean Ladam et Francis Jacobs auront l’honneur de se voir vêtue de médaille(s). Apres la partie officielle, un verre d’amitié en main, il nous sera possible de rencontrer arbalétriers venu de tous les coins du pays.

7 december 2013

Op zaterdag 7 december, tijdens de academische zitting van de NUKB in de militiezaal van de stadhuis van Brussel is het moment aangebroken dat de resultaten van het schuttersseizoen 2013 zich concretiseren. De laureaten Jean Ladam en Francis Jacobs zullen de eer genieten om een medaille in ontvangst te nemen. Na het officiële gedeelte is er de mogelijkheid om samen met kruisboogschutters van over het hele land een vriendschapsglas te klinken.

7 desember 2013

Zoe'terdach zeive desember,  seanse akademik van den UNAB in de salle des milisse van ’t stadôeiss van Brussel. Moment supreime vui et resultoet te zeen van de scheetresultoete van ’t sêsoon 2013. De praaisbieste Jean Ladam en Francis Jacobs zullen ’t plezeer ême om in de bloemekes gezet te weurre. Allei ze zulle een medaije kraaige. Doe achter (en d’as messcheen nog interessanter) kunne we nog nen babbel doon mê krôeisbouchschutters van ouver iel et land, en da mê ne verre d’amitié in d’hand.

2013-12-02

1 décembre 2013 : Bruxelles / Anvers
Premier dimanche de décembre. Rendez-vous de prestige, Bruxelles / Anvers. Deux équipes de 12 tireurs s’affrontent au pas de tir pour totaliser le plus de roses possible sur 10 coups. Les dix meilleurs résultats par équipe comptent (donc 2 tireurs ‘joker’).

L’édition 2013 est (à nouveau) gagnée par Bruxelles, avec un score de 62 roses contre 58. Pour le Sablon 5 tireurs sont sélectionnés : Jean Wargnies (7 roses), Rudy Musin (6 roses), Jean Ladam, Francisco Marques et Francis Jacobs (5 roses). Parmi nos tireurs du Sablon, seul notre Roy 6m Jean Wargnies a réussi à totaliser le score minimal de 7 roses pour être sélectionné pour l’année prochaine, le 7 décembre. Les autres devront se qualifier avec leurs résultats dans la compétition fédérale 2014.

Bravo à Jean Wargnies qui confirme sa forme actuelle, et à Rudy Musin qui nous totalise un score dans une croissance constante. Merci à tous pour leurs enthousiasme, ardeur, et leurs score valable.
1 december 2013 : Brussel / Antwerpen
Eerst zondag van de maand december. Afspraak voor het prestigeduel Brussel / Antwerpen. Twee ploegen van elk 12 schutters bekampen mekaar aan de schietstand in een poging om de meeste rozen te totaliseren op een reeks van 10 wedstrijdschoten. De 10 beste resultaten per ploeg tellen voor de eindrangschikking (dus 2 ‘joker’ schutters). 
De editie 2013 is (weer) gewonnen door Brussel, met een score van 62 rozen tegen 58. 5 schutters van onze Gilde werden geselecteerd : Jean Wargnies (7 rozen), Rudy Musin( 6 rozens), Jean Ladam, Francisco Marques en Francis Jacobs (5 rozen). Van de schutters van onze Gilde is allen Jean-Wargnies er in geslaagd om de minimaal 7 rozen te schieten voor selectie van de volgende editie op 7 december 2013. De anderen zullen zich met hun resultaat in de federale competitie 2014 moeten bewijzen.

Proficiat aan Jean-Wargnies, die zijn goede resultaten bevestigd, en aan Rudy Musin die er in slaagt om zijn resultaten in een constante stijgende lijn te laten verlopen. Verder, bedankt aan allen voor hun enthousiasme, dorzetting, en hun behoorlijke scores.
1 desember 2013 : Brussel / Antwerpe
Den ieste zondag van desember. Randee voe prestigijuis vui de keekefretters en dee van ’t Stad. Twie plooge van tweulf tireurs goe’n probeire van ’t mieste rouze te scheete mê teen schoute. De teen beste van elke ploog telle. D’er zen dus twie tireurs da veu de foef scheete, ’t sen in faaite ‘jokeirs’. 

En weijal emme de Brusseleirs gewonne. Oo es da meugelaaik. 62 rouze vui ons, en 58 vui d‘ander. Vaaf tireurs van onze Gilde woere geselktioneid : Jean Wargnies (7 rouze), Rudy Musin( 6 rouze), Jean Ladam, Francisco Marques en Francis Jacobs (5 rouze). Van al dedee es allien Jean-Wragnies al zeiker dat’em volgend joer wei meidoot, want doevui moede minstens zeive rouze geschouten emme. D’ander moote mo zeen da ze genoeg poeinte scheete in de federoele kompeteese in 2014.

Profeecijat oen Jean-Wargnies - daane schiet altaaid good de lesten taait – en oen Rudy Musin – want daane schiet altaaid mo beiter. Vui de rest zen ze allemoe geremersieit.