2013-12-25

27 décembre 2013

Dernier tir de l’année. Tir « Poils et Plumes », tir sur perche couché.

Gagnant du vendredi passé et nouveau « Cheval d’argent » est un de nos nouveaux membres, Patrick Collaert. Félicitations Patrick.

27 december 2013

Laatste schieting van het jaar. Schieting ‘Haren en pluimen’, schieting op liggende wip.

Winnaar van vorige vrijdag en dus nieuwe ‘Cheval d’argent’ is één van onze nieuwe leden, Patrick Collaert. Proficiat Patrick.

27 desember 2013

Leste scheeting van 'tjoer. Scheeting ‘Oere ên plôeime’, scheeting oep een perche couché.

En veu da get’ wet, onze neuve Cheval d’argent es ien van ons neu gaste, Patrick Collaert. Profeecijat Patrick.

2013-12-19

20 décembre 2013

En rappel de la tradition du Serment des Arquebusiers, nous discutons le tir du Cheval d’argent ce vendredi 20 décembre 2013.
-         inscriptions à partir de 20h
-         début du tir, 20h15

20 december 2013

Om de traditie van de Gilde van de haakbusschutters in ere te houden, betwisten we mekaar de titel van Cheval d’argent op vrijdag 20 december 2013.
-         Inschrijvingen vanaf 20u
-         Aanvang schieting, 20u15

20 desember 2013

In soevenir van de tradeese van de Gilde van d’Arquebusiers, gomme vraadag 20 desember scheete veu den titel van Cheval d’argent.
-         Inschraaive vanaf 20u
-         Begin van de scheeting, 20u15

2013-12-06

7 décembre 2013

Samedi  7 décembre, séance académique de l’UNAB dans la salle des milices, hôtel de ville Bruxelles. Moment de concrétisation des résultats de tir de la saison 2013. Les lauréats Jean Ladam et Francis Jacobs auront l’honneur de se voir vêtue de médaille(s). Apres la partie officielle, un verre d’amitié en main, il nous sera possible de rencontrer arbalétriers venu de tous les coins du pays.

7 december 2013

Op zaterdag 7 december, tijdens de academische zitting van de NUKB in de militiezaal van de stadhuis van Brussel is het moment aangebroken dat de resultaten van het schuttersseizoen 2013 zich concretiseren. De laureaten Jean Ladam en Francis Jacobs zullen de eer genieten om een medaille in ontvangst te nemen. Na het officiële gedeelte is er de mogelijkheid om samen met kruisboogschutters van over het hele land een vriendschapsglas te klinken.

7 desember 2013

Zoe'terdach zeive desember,  seanse akademik van den UNAB in de salle des milisse van ’t stadôeiss van Brussel. Moment supreime vui et resultoet te zeen van de scheetresultoete van ’t sêsoon 2013. De praaisbieste Jean Ladam en Francis Jacobs zullen ’t plezeer ême om in de bloemekes gezet te weurre. Allei ze zulle een medaije kraaige. Doe achter (en d’as messcheen nog interessanter) kunne we nog nen babbel doon mê krôeisbouchschutters van ouver iel et land, en da mê ne verre d’amitié in d’hand.

2013-12-02

1 décembre 2013 : Bruxelles / Anvers
Premier dimanche de décembre. Rendez-vous de prestige, Bruxelles / Anvers. Deux équipes de 12 tireurs s’affrontent au pas de tir pour totaliser le plus de roses possible sur 10 coups. Les dix meilleurs résultats par équipe comptent (donc 2 tireurs ‘joker’).

L’édition 2013 est (à nouveau) gagnée par Bruxelles, avec un score de 62 roses contre 58. Pour le Sablon 5 tireurs sont sélectionnés : Jean Wargnies (7 roses), Rudy Musin (6 roses), Jean Ladam, Francisco Marques et Francis Jacobs (5 roses). Parmi nos tireurs du Sablon, seul notre Roy 6m Jean Wargnies a réussi à totaliser le score minimal de 7 roses pour être sélectionné pour l’année prochaine, le 7 décembre. Les autres devront se qualifier avec leurs résultats dans la compétition fédérale 2014.

Bravo à Jean Wargnies qui confirme sa forme actuelle, et à Rudy Musin qui nous totalise un score dans une croissance constante. Merci à tous pour leurs enthousiasme, ardeur, et leurs score valable.
1 december 2013 : Brussel / Antwerpen
Eerst zondag van de maand december. Afspraak voor het prestigeduel Brussel / Antwerpen. Twee ploegen van elk 12 schutters bekampen mekaar aan de schietstand in een poging om de meeste rozen te totaliseren op een reeks van 10 wedstrijdschoten. De 10 beste resultaten per ploeg tellen voor de eindrangschikking (dus 2 ‘joker’ schutters). 
De editie 2013 is (weer) gewonnen door Brussel, met een score van 62 rozen tegen 58. 5 schutters van onze Gilde werden geselecteerd : Jean Wargnies (7 rozen), Rudy Musin( 6 rozens), Jean Ladam, Francisco Marques en Francis Jacobs (5 rozen). Van de schutters van onze Gilde is allen Jean-Wargnies er in geslaagd om de minimaal 7 rozen te schieten voor selectie van de volgende editie op 7 december 2013. De anderen zullen zich met hun resultaat in de federale competitie 2014 moeten bewijzen.

Proficiat aan Jean-Wargnies, die zijn goede resultaten bevestigd, en aan Rudy Musin die er in slaagt om zijn resultaten in een constante stijgende lijn te laten verlopen. Verder, bedankt aan allen voor hun enthousiasme, dorzetting, en hun behoorlijke scores.
1 desember 2013 : Brussel / Antwerpe
Den ieste zondag van desember. Randee voe prestigijuis vui de keekefretters en dee van ’t Stad. Twie plooge van tweulf tireurs goe’n probeire van ’t mieste rouze te scheete mê teen schoute. De teen beste van elke ploog telle. D’er zen dus twie tireurs da veu de foef scheete, ’t sen in faaite ‘jokeirs’. 

En weijal emme de Brusseleirs gewonne. Oo es da meugelaaik. 62 rouze vui ons, en 58 vui d‘ander. Vaaf tireurs van onze Gilde woere geselktioneid : Jean Wargnies (7 rouze), Rudy Musin( 6 rouze), Jean Ladam, Francisco Marques en Francis Jacobs (5 rouze). Van al dedee es allien Jean-Wragnies al zeiker dat’em volgend joer wei meidoot, want doevui moede minstens zeive rouze geschouten emme. D’ander moote mo zeen da ze genoeg poeinte scheete in de federoele kompeteese in 2014.

Profeecijat oen Jean-Wargnies - daane schiet altaaid good de lesten taait – en oen Rudy Musin – want daane schiet altaaid mo beiter. Vui de rest zen ze allemoe geremersieit.

2013-11-24

Enfin, les barrages sont fini, les résultats de la compétition fédérale est  officielle et définitif. La levé 2013 pour le Sablon est de 8 médailles. 3 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 3 médailles de bronze.

Ceci mérite des félicitations aux lauréats : Francis Jacobs, Jean Ladam, Rudy Musin, Dorian Van De Plas et Jean Wargnies.
Het is dan eindelijk zover. De kampwedstrijden zijn achter de rug en de uitslagen van de federale competitie is officieel en definitief. De oogst 2013 voor onze Gilde bedraagt 8 medailles. 3 gouden, 2 zilveren en 3 bronzen medailles liggen in de korf.

Dit resultaat rechtvaardigt onze gelukwensen aan de laureaten  :  Francis Jacobs, Jean Ladam, Rudy Musin, Dorian Van De Plas en Jean Wargnies.
T’es er aaindelijk van gekomme. Dei barrages emmen er vui gezeurgd da den ooitslag van de federoele kompetese aaindelijk officieil en definiteef es. Draa gaave, twie zilvere en draa bronze plakke emme we mê de Sablon gewonne.

Nen dikke profeeciat oe’n de laureat : Francis Jacobs, Jean Ladam, Rudy Musin, Dorian Van De Plas ên Jean Wargnies.

2013-11-23

C’est fort ça. Bien que je n’ai pas vu de résultat officiel à ce jour, la victoire du challenge « Willy Hemeleers » est remportée par notre Vice-Doyen Paul Vandersande. Il ne s’est contenté que d’un résultat de 6 (petites, 12 mm) roses sur 6 coups ! Sur les plus de 50 participants, aucun autre tireur n’a égalisé son score. Toutes nos félicitations à Paul.

Goed gedaan. We hebben het wel van horen zeggen, want we hebben tot op heden nog geen officiële uitslag gezien, maar de overwinning van de challenge “Willy Hemeleers” is binnengehaald door onze Over-Deken Paul Vandersande. Blijkbaar was hij maar tevreden met 6 (kleine, 12 mm) rozen op 6 schoten ! Van de meer dan 50 deelnemers heeft niemand zijn score ook maar geëvenaard. Proficiat Paul.

Straffen toebak. ‘K em wel nog gine officieile ôeitslag gezeen, mo we weite van uure zegge da d’onze Vice-Doyen (neije ni veezen-doyen) Paul Vandersande de challenge ”Willy Hemeleers” ij gewonne. Hei moest absoleut 6 rouze scheete (en oep de kuup too nog klaaine rouze oek,  12 mm) oep 6 schoute ! Van al dee da meigedoen emme es er giene n’iene da d’eeve veil geschouten eit. Profeesiat oe’n onze Paul.

2013-11-18

Impardonnable de hiberner si longtemps. Mais c’est promis, c’est reparti. La saison de tir ‘officielle’ vient de se terminer. Le classement balboog est déjà définitif depuis 15/09, tandis que pour les compétitions Nationaux et Fédéraux les barrages se font en ce moment.
Vous trouverez les résultats connus à ce jour sur les pages NFBB, UNAB et FBB. Toutes les pages ont été mis à jour avec les derniers résultats.
Le weekend passé était un weekend de tir bien rempli avec une version nocturne du tir dites ‘Boudins’ (15/11) et le Challenge Willy Hemeleers (17/11) à Grez-Doiceau.
In feite is het onvergeeflijk om zo lang in waakstand te hebben gestaan. Maar de goede voornemens zijn terug en we kunnen weer van start gaan. Het officiële schuttersseizoen is pas afgesloten. De punten zijn reeds opgeteld en rangschikkingen opgemaakt voor het merendeel van de competities. Balboog is reeds definitief sinds 15/09. Wat de Nationale en Federale competities betreft, zijn de laatste kampwedstrijden op dit ogenblik bezig.
U kan de tot op heden gekende resultaten terugvinden op de pagina’s NFBB, NUKB en FBB. Alle pagina’s werden aangevuld met de laatst gekende resultaten.
Dit weekend was eveneens een goed gevuld ‘schutters’weekend met een nocturne versie van de’Pensenschieting (15/11) van onze ouderdomsdeken en de challenge Willy Hemeleers (17/11) in Grez-Doiceau.
T’es ni te pardoneire van zoe lang op veilleuse te stoen. Mo we goe’n probeire oem vaneir goo voech te doon. Vui e stukske toch, want ’t echte  scheetsêzoon es just  gedoen. De poeinte zen geteld en de ploche geweite van de mieste competéses. Den balboog, da weite w’al van 15/09. Veu de nationoele en federoele competéses zen de barrages beizig.
As ’t a interreseit, al dei dinges stoe’n op de de bloere van den NFBB, NUKB en den FBB. Alles es gelak neut.
Vande weekend was anders oek ni niks mê de’Panchescheeting’ (15/11) van onzen dwajein en de challenge Willy Hemeleers (17/11) in Grez-Doiceau.

2013-05-01

Tir du Président Directeur du 3 mai 2013 
Vendredi 3 mai 2013 nous avons l’honneur de nous discuter la victoire du tir de notre Président Directeur
Le règlement du tir prévoit :

     - Le tir est réservé aux compagnons, membres arbalétrier, agrégés et apprentis de notre Gilde
     - Début du tir 20h00.
     - Clôture des inscriptions 21h00.
     - La tenue du jour est notre uniforme ‘ordinaire’.

Servus
Schieting van de Président Directeur van 3 mei 2013
Vrijdag 3 mei 2013 hebben we de eer en het genoegen om mekaar de overwinning te betwisten van de schieting van onze Président Directeur.
Het reglement voorziet :

            - De schieting is voorbehouden aan al onze leden, gezellen, medegezellen en knapen
            - Aanvang van de schieting 20u00
            - Afsluiten van de inschrijvingen 21u00
            - De dresscode van de dag schrijft het uniform voor

Servus
Scheeting van de President Directeur van 3 maa 2013
Vraadag 3 maa 2013 éme we nog ne ki ’t plezeer oem te vêchte vui d’ieste ploch van de scheeting van onze President Directeur.
T’reglement zeit :
            - Alleman mag meidoon, compagnons, agrégés et knoepe van onze Gilde
            - Begin van de scheeting oem 20u00
            - Kloteur inschraavinge oem 21u00
            - ge weut verwacht in uniform

Servus

2013-04-22

Tir de Roy 6m du 26 avril 2013 
Vendredi prochain – 26 avril 2013 - nous discutons le tir Roy 6m.
Le règlement du tir prévoit :

            - Le tir est réservé aux compagnons en ordre de dettes vis-à-vis du Serment
            - Le Roy sortant, Henri  Verstraeten, ouvre le tir à 20h00.
            - Le Roy sortant tire la fin du premier tour, mais cela pas avant 20h15.
            - La tenue du jour est notre uniforme ‘ordinaire’.

Le tir de Roy est suivi d’un match amical entre l’équipe du nouveau Roy et le Capitaine. Ce match est pris en compte pour le maître tireur 6m et est ouvert à tous les compagnons, membres arbalétrier, agrégés et apprentis de notre Gilde.

Servus
Schieting Koning 6m van 26 april 2013
Volgende  vrijdag – 26 april 2013 – betwisten we mekaar de titel van Koning 6m.
Het reglement voorziet :

            - de schieting is voorbehouden aan de gezellen vrij van schulden tegenover onze Gilde
            - de uittredende Koning - Henri  Verstraeten – opent de schieting om 20u00
            - de uittredende Koning sluit ten vroegste om 20u15, de eerste ronde af
            - De dresscode van de dag schrijft het uniform voor

Na afloop van de koningsschieting vindt de traditionele wedstrijd plaats tussen de ploeg van de nieuwe Koning en deze van de Wapenmeester. Deze wedstrijd maakt deel uit van de wedstrijden die de schuttermeester 6m zullen bepalen. Daarom kunnen al onze leden, gezellen, medegezellen en knapen  deelnemen aan deze wedstrijd.


Servus
Scheeting Keuning 6m van 26 april 2013
Noste vraadag – 26 april 2013 – meuge we nog ne ki zeen wee zane besten dag eit. We scheete den vui te zeen wee da vande joer Keuning oep 6m zal zaain.
T’reglement zeit :

            - alien de compganons zonder poef oen onze Gilde meuge meidoon
            - den aave Keuning – Henri  Verstraeten – begint de scheeting oem 20u00
            - de zelfste aave Keuning klotureit ten vreuchste d’ieste ronde oem 20u15
            - ge weut verwacht in uniform

As we ne neeve Keuning emme, scheete we gelak aaltaaid ne match van d’ekip van de neeve Keuning teige dee van de Kapitaain. Dane match telt mei veu te zeen wee miester tireur 6m zal zaain. Doeveu mag alleman meidoon, compagnons, agrégés et knoepe van onze Gilde.

Servus

2013-04-14

Tir de Roy 10m du 19 avril 2013 
Vendredi prochain – 19 avril 2013 - nous discutons le tir Roy 10m.
Le règlement du tir prévoit :

            - Le tir est réservé aux compagnons en ordre de dettes vis-à-vis du Serment
            - Le Roy sortant, Stéphane Mees, ouvre le tir à 20h00.
            - Le Roy sortant tire la fin du premier tour, mais cela pas avant 20h15.
            - La tenue du jour est notre uniforme ‘ordinaire’.

Le tir de Roy est suivi d’un match amical entre l’équipe du nouveau Roy et le Capitaine. Ce match est pris en compte pour le maître tireur 10m et est ouvert à tous les compagnons, membres arbalétrier, agrégés et apprentis de notre Gilde.

Servus
Schieting Koning 10m van 19 april 2013
Volgende  vrijdag – 19 april 2013 – betwisten we mekaar de titel van Koning 10m.
Het reglement voorziet :

            - de schieting is voorbehouden aan de gezellen vrij van schulden tegenover onze Gilde
            - de uittredende Koning - Stéphane Mees – opent de schieting om 20u00
            - de uittredende Koning sluit ten vroegste om 20u15, de eerste ronde af
            - De dresscode van de dag schrijft het uniform voor

Na afloop van de koningsschieting vindt de traditionele wedstrijd plaats tussen de ploeg van de nieuwe Koning en deze van de Wapenmeester. Deze wedstrijd maakt deel uit van de wedstrijden die de schuttermeester 10m zullen bepalen. Daarom kunnen al onze leden, gezellen, medegezellen en knapen  deelnemen aan deze wedstrijd.

Servus
Scheeting Keuning 10m van 19 april 2013
Noste vraadag – 19 april 2013 – meuge we nog ne ki zeen wee zane besten dag eit. We scheete den vui te zeen wee da vande joer Keuning oep 10m zal zaain.
T’reglement zeit :

            - alien de compganons zonder poef oen onze Gilde meuge meidoon
            - den aave Keuning – Stéphane Mees – begint de scheeting oem 20u00
            - de zelfste aave Keuning klotureit ten vreuchste d’ieste ronde oem 20u15
            - ge weut verwacht in uniform

As we ne neeve Keuning emme, scheete we gelak aaltaaid ne match van d’ekip van de neeve Keuning teige dee van de Kapitaain. Dane match telt mei veu te zeen wee miester tireur 10m zal zaain. Doeveu mag alleman meidoon, compagnons, agrégés et knoepe van onze Gilde.

Servus

2013-04-08

Tir de Roy 20m du 12 avril 2013 
Vendredi prochain – 12 avril 2013 - nous discutons le tir Roy 20m.
Le règlement du tir prévoit :

            - Le tir est réservé aux compagnons en ordre de dettes vis-à-vis du Serment
            - Le Roy sortant, Youri Neirinckx, ouvre le tir à 20h00.
            - Le Roy sortant tire la fin du premier tour, mais cela pas avant 20h15.
            - La tenue du jour est notre uniforme ‘ordinaire’.

Le tir de Roy est suivi d’un match amical entre l’équipe du nouveau Roy et le Capitaine. Ce match est pris en compte pour le maître tireur 20m et est ouvert à tous les compagnons, membres arbalétrier, agrégés et apprentis de notre Gilde.
Servus
Schieting Koning 20m van 12 april 2013
Volgende  vrijdag – 12 april 2013 – betwisten we mekaar de titel van Koning 20m.
Het reglement voorziet :

            - de schieting is voorbehouden aan de gezellen vrij van schulden tegenover onze Gilde
            - de uittredende Koning - Youri Neirinckx – opent de schieting om 20u00
            - de uittredende Koning sluit ten vroegste om 20u15, de eerste ronde af
            - De dresscode van de dag schrijft het uniform voor

Na afloop van de koningsschieting vindt de traditionele wedstrijd plaats tussen de ploeg van de nieuwe Koning en deze van de Wapenmeester. Deze wedstrijd maakt deel uit van de wedstrijden die de schuttermeester 20m zullen bepalen. Daarom kunnen al onze leden, gezellen, medegezellen en knapen  deelnemen aan deze wedstrijd.

Servus
Scheeting Keuning 20m van 12 april 2013
Noste vraadag – 12 april 2013 – meuge we wei ne ki zeen wee zane besten dag eit. We scheete den vui te zeen wee da vande joer Keuning oep 20m zal zaain.
T’reglement zeit :

            - alien de compganons zonder poef oen onze Gilde meuge meidoon
            - den aave Keuning – Youri Neirinckx – begint de scheeting oem 20u00
            - de zelfste aave Keuning klotureit ten vreuchste d’ieste ronde oem 20u15
            - ge weut verwacht in uniform

As we ne neeve Keuning emme, scheete we gelak aaltaaid ne match van d’ekip van de neeve Keuning teige dee van de Kapitaain. Dane match telt mei veu te zeen wee miester tireur 20m zal zaain. Doeveu mag alleman meidoon, compagnons, agrégés et knoepe van onze Gilde.

Servus

2013-04-04

Tir de Roy Balboog du 6 avril 2013

 Samedi prochain – 6 avril 2013 - nous discutons le tir Roy Balboog.
Le règlement du tir prévoit :

- Le tir est réservé aux compagnons en ordre de dettes vis-à-vis du Serment
- Le Roy sortant, Paul Vandersande, ouvre le tir à 14h00.
- Le Roy sortant tire la fin du premier tour, mais cela pas avant 14h15.
- La tenue du jour est notre uniforme ‘ordinaire’.

Le tir de Roy est suivi d’un match amical entre l’équipe du nouveau Roy et le Capitaine. Ce match est pris en compte pour le maître tireur Balboog et est ouvert à tous les compagnons, membres arbalétrier, agrégés et apprentis de notre Gilde.

Rendez-vous : Klauwaerts, Dokter de Moorstraat 104, 9300 Aalst
Plan

Servus

Schieting Koning Balboog van 6 april 2013

 Volgende  zaterdag – 6 april 2013 – betwisten we mekaar de titel van Koning Balboog.
Het reglement voorziet :

            - de schieting is voorbehouden aan de gezellen vrij van schulden tegenover onze Gilde
            - de uittredende Koning - Paul Vandersande – opent de schieting om 14u00
            - de uittredende Koning sluit ten vroegste om 14u15, de eerste ronde af
            - De dresscode van de dag schrijft het uniform voor

Na afloop van de koningsschieting vindt de traditionele wedstrijd plaats tussen de ploeg van de nieuwe Koning en deze van de Wapenmeester. Deze wedstrijd maakt deel uit van de wedstrijden die de schuttermeester Balboog zullen bepalen. Daarom kunnen al onze leden, gezellen, medegezellen en knapen  deelnemen aan deze wedstrijd.

Afspraak : Klauwaerts, Dokter de Moorstraat 104, 9300 Aalst
Plan

Servus
Scheeting Keuning Balbouch van 6 april 2013
Noste zoeterdag – 6 april 2013 – meuge we wei ne ki zeen wee zane besten dag eit. We scheete den vui te zeen wee da vande joer Keuning Balbouch zal zaain.
T’reglement zeit :

            - alien de compganons zonder poef oen onze Gilde meuge meidoon
            - den aave Keuning - Paul Vandersande – begint de scheeting oem 14u00
            - de zelfste aave Keuning klotureit ten vreuchste d’ieste ronde oem 14u15
            - ge weut verwacht in uniform

As we ne neeve Keuning emme, scheete we gelak aaltaaid ne match van d’ekip van de neeve Keuning teige dee van de Kapitaain. Dane match telt mei veu te zeen wee miester tireur balbouch zal zaain. Doeveu mag alleman meidoon, compagnons, agrégés et knoepe van onze Gilde.

Rendeevoee : Klauwaerts, Dokter de Moorstraat 104, 9300 Aalst

Servus

2013-04-03

Challenge interne Charles Declercq du 5 avril 2013 – 6m

Le vendredi 5 avril nous avons comme premier tir en route pour l’ascension, le challenge interne Charles Declercq.
Ce tir à 6m est un tir pour honorer notre ancien Président de la Gilde, Charles Declercq, comme promoteur du tir à l’arbalète et est donc ouvert à tous les membres : compagnon, membre arbalétrier, agrégé et apprenti de notre Gilde.
Pour que la remise des prix puisse se faire à une heure convenable, le début du tir est prévu à 20h et les inscriptions se terminent à 21h. La tenue du jour est notre uniforme ‘ordinaire’. Chaque tireur devra se présenter en uniforme à l’inscription du tir. L’uniforme n’est pas nécessaire pour le tir en soi, mais est bien une condition pour la participation.

J’espère vous rencontrer nombreux au pas de tir.

Servus
Interne titelstrijd Charles Declercq van 5 april 2013 – 6m 

Vrijdag 5 april betwisten we mekaar de overwinning van de eerste wedstrijd in aanloop naar Onze-Heer Hemelvaart, de interne titelstrijd Charles Declercq.
Deze schieting over 6m is een wedstrijd ter ere van de vroegere Hoofdman van onze Gilde, Charles Declercq, groot promotor van het kruisboogschieten, en staat dus open voor al onze leden, gezellen, medegezellen en knapen.
Om de prijsuitdeling te laten plaatsvinden op een christelijk uur, zal de wedstrijd starten om 20u en zullen de inschrijvingen afgesloten worden om 21 uur. De dresscode van de avond schrijft het uniform voor. Elke schutter dient zich bij inschrijving van de schieting aan te bieden in uniform. Het uniform is niet vereist tijdens de wedstrijd, maar is wel een vereiste tot deelname.

Ik hoop jullie in grote getallen te mogen ontmoeten aan de schietststand.

Servus

Interne challenge Charles Declercq van 5 april 2013 – 6m 

Vraadag 5 april emme we d’okoje om ne ki de moet van makander te pakke taades den ieste konkoor veu den ascension, den interne challenge Charles Declercq.
Dei scheeting es ne konkoor oep 6m en weut geschoute ter iere van ne vreugere president van onze Gilde, Charles Declercq, da veil reklam ei gemokt vui et krôeisbouchscheete, en douveu mag alleman meidoon, compagnons, agrégés et knoepe van onze Gilde.
We zoude geire de praaisôeitdieling ni te loet doon, douveu oupene we den tir oem 20u en zen d’inschraaivinge gedoen om 21u. Ge weut verwacht in uniform. Alleman moot em baa d’inschraaiving loete zeen in uniform. Ge meugt aven 31 wel ôeit doon om te scheete, mo ge moet em wel oen emme oem te meuge scheeten. (t’es gekomplikeit)

Allei, oupelijk zedde me zu vuil dat er ni vuil ploch ouverschit oen de scheetstand. 

Servus

2013-03-24

Tir d’entrainement – Tir de Régularité Robert « Bob » Frognet du 29 mars 2013 – 20m

Dans 3 semaines, nous avons le plaisir de nous mesurer au pas de tir pour déterminer le Roy 20m « 800 » de notre Serment. Pour vous donner la possibilité de vous préparer à ce tir, la discipline d’entrainement et donc du tir de Régularité Robert « Bob » Frognet du 29 mars 2013, sera 20m au lieu de 6m.

Servus
Oefenavond – Regelmatigheidsschieting Robert "Bob" Frognet van 29 maart 2013 – 20m 

Binnen 3 weken hebben we het plezier om ons kunnen (en ons geluk) te beproeven bij het bepalen van de Koning 20m “800” van onze Gilde. Om jullie de gelegenheid te geven jullie voor te bereiden op deze schieting, zal de oefen-discipline en dus ook deze van de regelmatigheidsschieting Robert ”Bob” Frognet van 29 maart 2013, 20m zijn in plaats van 6m.

Servus
Antrênemênt – Scheeting van de Reigelmoet Robert « Bob » Frognet van 29 moet 2013 – 20m 

In draa weike èmme wúit plezeer om te scheete vui onze Keuning 20m “800” van onze Gilde te bepoele. Doeveu gomme de training, en dus oek de scheeting van de reigelmoet Robert “Bob” Frognet, van 29 moet 2013 op den afstand van 20m scheete in plosch van 6m. Tes da gùit wet.

Servus

2013-03-20

Bonjour sur ce blog.

L’intention est de contribuer à dépoussiérer le monde du tir à l’arbalète, de promouvoir ce sport et de partager toute info à ce sujet.  Ensemble avec le démarrage de la saison 2013, je donne le coup d’envoi de ce blog.
Bien qu’une partie des activités se tient entre les murs de notre Serment, les tirs ouvert à tout tireurs trouveront aussi leurs reflet.

Ce blog ne vient que de voir la lumière et changera donc certainement encore de format et de contenu.
Des réactions sont toujours la bienvenue.

Servus

Capitaine
Ancien Grand Serment Royal et Noble des Arbalétriers de Notre-Dame au Sablon
Welkom op deze blog.

Het opzet is om bij te dragen om de wereld van het kruisboog schieten van onder het stof te halen, deze sport te promoten en informatie van dit gebeuren te delen.   Met de start van het seizoen 2013 geef ik het startschot van deze blog.
Daar waar een deel van de activiteiten strikt binnen de muren van onze Gilde plaatsvindt, is er plaats voor alle wedstrijden ten lande die openstaan voor alle schutters.

Nog maar pas boven de doopvont gehouden, zal deze blog dus zeker nog groeien, wijzigen van formaat en van aanbod.
Reacties zijn altijd welkom.

Servus

Wapenmeester
 Oud Groot Koninklijk en Edel Eedgenootschap van de Kruisboogschutters van Onze-Lieve-Vrouw ten Zavel
Ne goojendag op deizen blog,

De bedooling van deizen troellala es va ùi stientje baa te droege om t’krooisboochscheete  ùin bètje mier bekend te mooke, zu veil meugelaak reklam te mooke  en van zu veil meugelaak informoese te geive. Naa da t’seizoon 2013 gedèmareid es, loet ik deizen blog oek gaze geive.
Ge moet weite da veil van den troellala op deizen blog ouver dinge zal goen dad allien binne nonze Gilde gebeut, mo dadd ùik oek wel taaid en plosch zal mooke vu alle concoers in giel et land.

Allei, we zen nog mo oit ons schelp gekroupe. Ge meugd aaile den zeiker oek verwachte da deizen blog nog zal veranderre en da ter nog vanalles zal baakomme.
As geet te zegge net,doe ta den mo. Mo zievere moe doek ni.

Servus

Kapitaain AGS