2016-05-06

Inhuldiging van de Schutterskoningen 2016

5 mei 2016, we hebben zopas in de Onze-Lieve-Vrouw ten Zavelkerk  de viering gekend  van de inhuldiging van onze Schutterskoningen. Tijdens deze viering hadden we eveneens het genoegen om een nieuwe gezel,  die zijn getrouwheidseed heeft afgelegd, in ons midden te mogen verwelkomen.

Koning Oud Groot Koninklijk en Edel Eedgenootschap van de Kruisboogschutters van Onze-Lieve Vrouw ten Zavel 
Balboog / staande wip – Rudy Musin

Koning Société Royale Le Grand Serment Guillaume Tell
20m – Francis Sior

Koning Société Royale La Nouvelle Alliance
10m – Patrick Collaert

Koning Koninklijke Maatschappij van den Kleinekruisboog De Scherpschutters
6m – Francis Jacobs

Nieuwe gezel – Alexandre Mandy


Consécration des Roys de tir 2016

5 mai 2016, nous venons de vivre notre Grand-Messe de consécration des Roys dans l'église de Notre-Dame au Sablon. Nous avons intronisé nos Roys de tir 2016 en accuelli un nouveau compagnon après sa prestation de serment de fidélité.

Roy Ancien Grand Serment Royal et Noble des Arbalétriers de Notre-Dame au Sablon Perche – Rudy Musin

Roy Société Royale Le Grand Serment Guillaume Tell
Grande Arbalète au But (20m) – Francis Sior

Roy Société Royale La Nouvelle Alliance
Petite Arbalète au But (10m) – Patrick Collaert

Roy Koninklijke Maatschappij van den Kleinekruisboog De Scherpschutters
Arbalète a Crosse (6m) – Francis Jacobs

Nouveau compagnon – Alexandre Mandy


2016-04-03

Roy Balboog 2016 – Rudy Musin

Nous félicitons à haute voix, le premier Roy 2016 de notre Serment. Rudy Musin nous a montré comment faire sous la perche de St-Servatius.
Apres 7 tours de tir en 50 minutes de temps, il s’inscrit dans la galerie des Roys Balboog de notre Gilde et aura le privilège de se munir avec fierté du collier Roy « Sablon ».Koning Balboog 2016 – Rudy Musin

We feliciteren met de nodige ? de eerste Koning 2016 van onze Gilde. Rudy Musin heeft ons getoond hoe Koning te schieten onder de wip van Sint-Servatius.
Na 7 schietronden in 50 minuten, schrijven we zijn naam bij in de galerij der Koningen Balboog van onze Gilde en zal hij het voorrecht hebben om met de nodige fierheid de Koningsbreuk “Zavel” te dragen.


Keuning Balbouch 2016 – Rudy Musin

Mê gruut lawaait feliciteire we den ieste Keuning van onze Serment. Rudy Musin eit ons onder de wip van Sint-Servatius ne ki vui gedoon oo da ge da moet doon. Noe 7 toore en 50 meneute schraaive we zaane noem ba de gruute manne “Keuning Balbouch” van onze Serment en mag hem zu feer as ne geeter de collier van de Keuning “Sablon” droe’ge.


2016-03-28

Tir de Roy Balboog du 2 avril 2016

Samedi prochain – 2 avril 2016 - nous discutons le tir Roy Balboog.
Le règlement du tir prévoit :

- Le tir est réservé aux compagnons en ordre de dettes vis-à-vis du Serment
- Le Roy sortant, Paul Vandersande, ouvre le tir à 14h00.
- Le Roy sortant tire la fin du premier tour, mais cela pas avant 14h15.
- La tenue du jour est notre uniforme ‘ordinaire’.

Le tir de Roy est suivi d’un match amical entre l’équipe du nouveau Roy et le Capitaine. Ce match est pris en compte pour le maître tireur Balboog et est ouvert à tous les compagnons, membres arbalétrier, agrégés et apprentis de notre Gilde.

Rendez-vous : Klauwaerts, Frans Blanckaertdreef 1 (Sportcentrum Osbroek), 9300 Aalst
     Plan

Servus

Schieting Koning Balboog van 2 april 2016

Volgende  zaterdag – 2 april 2016 – betwisten we mekaar de titel van Koning Balboog.
Het reglement voorziet :

            - de schieting is voorbehouden aan de gezellen vrij van schulden tegenover onze Gilde
            - de uittredende Koning - Paul Vandersande – opent de schieting om 14u00
            - de uittredende Koning sluit ten vroegste om 14u15, de eerste ronde af
            - De dresscode van de dag schrijft het uniform voor

Na afloop van de koningsschieting vindt de traditionele wedstrijd plaats tussen de ploeg van de nieuwe Koning en deze van de Wapenmeester. Deze wedstrijd maakt deel uit van de wedstrijden die de schuttermeester Balboog zullen bepalen. Daarom kunnen al onze leden, gezellen, medegezellen en knapen  deelnemen aan deze wedstrijd.

Afspraak : Klauwaerts, Frans Blanckaertdreef 1 (Sportcentrum Osbroek), 9300 Aalst
     Plan

Servus

Scheeting Keuning Balbouch van 2 april 2016

Noste zoeterdag – 2 april 2016 – meuge we wei ne ki zeen wee zane besten dag eit. We scheete den vui te zeen wee da vande joer Keuning Balbouch zal zaain.
T’reglement zeit :

            - alien de compganons zonder poef oen onze Gilde meuge meidoon
            - den aave Keuning - Paul Vandersande – begint de scheeting oem 14u00
            - de zelfste aave Keuning klotureit ten vreuchste d’ieste ronde oem 14u15
            - ge weut verwacht in uniform

As we ne neeve Keuning emme, scheete we gelak aaltaaid ne match van d’ekip van de neeve Keuning teige dee van de Kapitaain. Dane match telt mei veu te zeen wee miester tireur balbouch zal zaain. Doeveu mag alleman meidoon, compagnons, agrégés et knoepe van onze Gilde.

Rendeevoee : Klauwaerts, Frans Blanckaertdreef 1 (Sportcentrum Osbroek), 9300 Aalst
     Plan

Servus

Challenge interne Charles Declercq du 1 avril 2016 - 6m

Et que la fête commence !

Le vendredi 1 avril nous avons, comme premier tir dans une série de six tirs en route pour l’ascension, le challenge interne (intime) Charles Declercq.
Ce tir à 6m est un tir pour honorer notre ancien Président de la Gilde , Charles Declercq comme promoteur du tir à l’arbalète et monument du monde de l’arbalète. Ce tir est donc ouvert à tous les membres : compagnons, membres arbalétrier, agrégés et apprentis de notre Gilde.
Pour que la remise de prix puisse se faire à une heure convenable, le début du tir est prévu à 20h et les inscriptions se terminent à 21h. La tenue du jour est notre uniforme ‘ordinaire’. Chaque tireur devra se présenter en uniforme à l’inscription du tir. L’uniforme n’est pas nécessaire pour le tir en soi, mais est bien une condition pour la participation.

J’espère vous rencontrer nombreux au pas de tir.

Servus

Interne titelstrijd Charles Declercq van 1 april 2016 - 6m

Laat het feest beginnen !

Vrijdag 1 april betwisten we mekaar de overwinning van de eerste wedstrijd in een reeks van zes in aanloop naar Onze-Heer Hemelvaart, de interne titelstrijd Charles Declercq.
Deze schieting over 6m is een wedstrijd ter ere van de vroegere Hoofdman van onze Gilde, Charles Declercq, groot promotor van het kruisboogschieten en een monument in de wereld van de kruisboog.
Deze wedstrijd en staat dus open voor al onze leden, gezellen, medegezellen en knapen.
Om de prijsuitdeling op een christelijk uur te laten plaatsvinden, zal de wedstrijd starten om 20u en zullen de inschrijvingen afgesloten worden om 21 uur. De dresscode van de avond schrijft het uniform voor. Elke schutter dient zich bij inschrijving van de schieting aan te bieden in uniform. Het uniform is niet vereist tijdens de wedstrijd, maar is wel een vereiste tot deelname.

Ik hoop jullie in grote getallen te mogen ontmoeten aan de schietstand.
  
Servus

Interne challenge Charles Declercq van 1 april 2016 - 6m

Loe’t et fiest beginne !

Vraadag 1 april emme we d’okoje om ne ki de moet van makander te pakke taades den ieste konkoor in en seree van zes konkoors veu den ascension, den interne challenge Charles Declercq.
Dei scheeting es ne konkoor oep 6m en weut geschoute ter iere van ne vreugere president van onze Gilde, Charles Declercq, da veil reklam ei gemokt vui et krôeisbouchscheete en da in faaite en posteur verdint. Douveu mag alleman meidoon, compagnons, agrégés et knoepe van onze Gilde.
We zoude geire de praaisôeitdieling ni te loet doon, douveu oupene we den tir oem 20u en zen d’inschraaivinge gedoen om 21u. Ge weut verwacht in uniform. Alleman moot em baa d’inschraaiving loete zeen in uniform. Ge meugt aven 31 wel ôeit doon om te scheete, mo ge moet em wel oen emme oem te meuge scheeten. (t’es gekomplikeit)

Allei, oupelijk zedde me zu vuil dat er ni vuil ploch ouverschit oen de scheetstand.
  
Servus

2016-01-24

Tirs Roys FBB 2016

Et Voilà, un premier Roy 2016 – membre de notre Serment – est connu.
Nous félicitons à haute voix, notre Compagnon Eric Couvreur avec son titre de  Roy 10m FBB  2016. Avec ce titre, Eric confirme sa progression constante au tir à l’arbalète.
Ça promet pour cette saison !
BRAVO

Schieting Koningen BBF 2016

Ziezo, de eerste Koning 2016 – lid van onze Schuttersgilde – is gekend.
We feliciteren met veel tromgeroffel, onze Gezel Eric Couvreur met zijn titel Koning 10m BBF 2016. Met deze titel bevestigt Eric zijn constante vooruitgang in zijn schutterskunde met de kruisboog.
Dit belooft in alle geval voor het komende seizoen !
BRAVO

Scheeting Keuninge FBB 2016

En Lap, wême ne nieste Keuning veu onze Serment.
Mê vuil lawaait féliciteire we onze Compagnon Eric Couvreuer veu zaaine titel van Keuning 10m FBB 2016. Mê da bavetteke konfirmeit Eric da veut ni par hasar es da zaain poeinte altaaid mo beiter weure.
Da belaufd vo vandejoer !
BRAVO